Privacy statement Fides Studiebegeleiding

 

Wij zijn druk bezig om onze organisatie voor te bereiden op de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is de Nederlandse uitwerking van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

Wij hebben namelijk als Fides Studiebegeleleiding iedere dag te maken met het verwerken en beschermen van persoonsgegevens omdat wij werken met de persoonsgegevens van (jonge) leerlingen.

 

Wij houden ons aan vijf vuistregels voor privacy.

 

 1. Doelbepaling en doelbinding;                                                                          wij verwerken uitsluitend gegevens als daarvoor een duidelijk, vooraf bepaald doel is geformuleerd.
 2. Grondslag;                                                                                                           wij verwerken de persoonsgegevens alleen als er een wettelijke basis voor is. Een sprekend voorbeeld is het plaatsen van een foto op de website en/of social media. De enige grondslag op basis hiervan, dient te zijn vastgelegd en specifiek door toestemming van ouders te zijn gegeven.
 3. Dataminimalisatie;                                                                                             we leggen niet meer gegevens vast en delen niet meer dan strikt noodzakelijk is.
 4. Data integriteit;                                                                                                                                     we waken ervoor dat de gegevens die we invoeren correct zijn en we controleren of ze kloppen.
 5. Transparantie;                                                                                                           we respecteren de privacy van leerlingen en ouders. We kunnen uitleggen welke gegevens we gebruiken en waarvoor.

Verder zijn er een aantal vragen die wij ons stellen zoals:

 

 • Met welk doel leggen wij dit vast?
 • Mogen wij deze gegevens wel zomaar delen of is er toestemming nodig?
 • Schrijven wij niet meer op dan noodzakelijk en doen we dit zorgvuldig?
 • En waar dienen wij ouders expliciet over te informeren?

 

Als we hierop een duidelijk antwoord hebben, vergroten we het bewustzijn. Dit is voor ons van belang voor nu en zeker ook een belangrijk aandachtspunt voor in de toekomst.

Want los van alle regels, technische maatregelen en juridische termen zijn we bezig om de overgang te maken,  zodat we zorgvuldig(er) om kunnen gaan met betrekking tot de privacy van al onze leerlingen.

Mei 2018

 

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Fides zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Over ons

 

Fides Studiebegeleiding (Baarn)

Schoolstraat 53B

3742 CD BAARN

Baarn@fidesstudiebegeleiding.nl

 

Fides Studiebegeleiding (Bunschoten)

Ampereweg 1

3752 LR Bunschoten

Bunschoten@fidesstudiebegeleiding.nl

 

info@fidesstudiebegeleiding.nl

 

KVK: 31035924

 

Welke gegevens verzamelen we nu precies?

Wanneer u voor één van onze producten en/of diensten ( workshop, training, bijles, informatieavond, lezing enz. ) inschrijft zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer privé/werk
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Schoolgegevens en inlogcodes Magister/SomToday of anders

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 

 1. uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven en/of updates m.b.t. onze begeleiding. U kunt elk moment hiervoor weer afmelden.
 2. uw voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en/of contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.
 3. uw voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gezinssamenstelling en burgerlijke staat, die u invult bij een intakeformulier voor een individueel onderzoek, worden gebruikt om een verslag te kunnen maken.
 4. Bij inschrijving voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en trainingen gebruiken we alleen die gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te helpen.

Delen van gegevens met derden

Fides Studiebegeleiding deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw gegevens op fidesstudiebegeleiding.nl

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief,  u hebt aangemeld voor een informatie avond, workshop, training, huiswerkbegeleiding, bijles, een individueel onderzoek of een contactformulier hebt ingevuld voor een andere dienst en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

Beveilig persoonsgegevens

Fides Studiebegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het idee ontstaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fidesstudiebegeleiding.nl

 

Links

Op onze website kun u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten fidesstudiebegeleiding.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

(Wettelijke) Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijft u nog een paar maanden in het systeem. De uitschrijflijst wordt elk kwartaal definitief verwijderd.

Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan, om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten

Wilt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? U heeft altijd het recht toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, op het beperken van de verwerking en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen 3 weken, op uw verzoek. Onder schriftelijk bedoelen we ook een e-mail. Uw verzoek kun u aan ons e-mailen via jaap@fidesstudiebegeleiding.nl

 

Dit is het formele stuk: u kunt uiteraard altijd even bellen wanneer u vragen heeft of opmerkingen!

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De (eventuele) wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fides Studiebegeleiding

Neem contact op

Stuur ons een bericht en wij reageren hier zo snel mogelijk op!

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt